Αλλάζουν όλα στον εκτελωνισμό ΙΧ: Νέο ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης αυτοκινήτων

Author: Go Car

Category: Νομοθεσία

17/04/2024

Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2023, το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα γίνεται ψηφιακό, όπως αναφέρει η ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β, αρ. Φύλλου 3394). Στόχος είναι να απλουστευτεί και να ψηφιοποιηθεί η διαδικασία έκδοσηςδιακίνησηςδιαχείρισης και καταχώρισης στοιχείων του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχήματος και όλα να καταχωρούνται στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατόπιν της βεβαίωσης και είσπραξης του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και των λοιπών επιβαρύνσεων και έκδοσης του σχετικού αποδεικτικού είσπραξης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση νόμιμης απαλλαγής από την καταβολή των ανωτέρω και της καταχώρισης των απαιτούμενων για την έκδοσή του στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων.

Τι περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων

Στο ψηφιακό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το τελωνείο, συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

 • Η θέση για την αναγραφή διακριτικού κεφαλαίου γράμματος (χαρακτήρας εκτύπωσης) που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος
 • Η θέση για την αναγραφή των στοιχείων του Α’ και Β’ Παραλήπτη,
 • Η θέση για την αναγραφή των στοιχείων του οχήματος
 • Η θέση για την αναγραφή, τυχόν, παρατηρήσεων,
 • Η θέση για την αναγραφή των περιορισμών ή απαγορεύσεων μεταβίβασης, καθώς και για την άρση αυτών
 • Η θέση για την αναγραφή του Κανονισμού/Οδηγίας εκπομπών ρύπων που πληροί, εκ κατασκευής το όχημα

Επίσης, μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης πρέπει να συμπληρωθούν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή τα εξής:

 • Οι θέσεις για τη διενέργεια πράξεων μεταβίβασης ανάριθμου, πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος από τον πωλητή και τον αγοραστή
 • Οι θέσεις για τη βεβαίωση της καταβολής ή απαλλαγής του τέλους μεταβίβασης οχήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας
 • Οι θέσεις για τη βεβαίωση της καταβολής του τέλους άδειας του οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, καθώς και για τη βεβαίωση της καταβολής των τελών κυκλοφορίας αυτού από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας
 • Οι θέσεις, όπου αναγράφεται η παρακράτηση της κυριότητας του οχήματος από τον πωλητή
 • Η θέση, όπου αναγράφεται από τον εισαγωγέα – παραλήπτη, ο αριθμός έγκρισης τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το περιγραφόμενο στο πιστοποιητικό όχημα και το χρώμα του οχήματος.

Τι γίνεται μετά την έκδοση του πιστοποιητικού

Έπειτα από την έκδοση του ψηφιακού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχήματος, αποστέλλονται ηλεκτρονικά, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όλα τα στοιχεία. Η διενέργεια πράξεων μεταβίβασης ανάριθμου οχήματος και βεβαίωση καταβολής του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται, γίνεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε εδώ όλη τη διαδικασία εισαγωγής μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από το εξωτερικό

Η λήψη και η εκτύπωση του ψηφιακού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης από τους ενδιαφερόμενους, πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή μέσω της πρόσβασής τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Το έγγραφο εκδίδεται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης, με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα» ενώ τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (φυσικών και νομικών προσώπων) επιβεβαιώνονται με χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (Νέο- ΕΛΑΣ)».

Μοιραστείτε το: