Υπηρεσίες

Διαχείριση ειδικών υποθέσεων

Η υπηρεσία μας

Αναλαμβάνουμε για εσάς, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών σας, τη διαχείριση και
διεκπεραίωση οποιαδήποτε υπόθεσης, σε όλο το φάσμα της αυτοκίνησης. Η υπηρεσία αυτή αφορά κυρίως σε
σε επανεκδόσεις, αντικαταστάσεις, μετατροπές ή και καταργήσεις εγγράφων (κυρίως άδειας και αριθμού
κυκλοφορίας), τα οποία επικαιροποιούν, μετά από κάθε πιθανή αλλαγή τους, την ταυτότητα, ή /και την νόμιμη
κυριότητα των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα.

Τι κάνουμε

 • Ελέγχουμε την διαθεσιμότητα και πληρότητα των εγγράφων για κάθε υπόθεση
 • Πληρώνουμε παράβολα έκδοσης αδειών ή ηλεκτρονικά παράβολα
 • Ολοκληρώνουμε την διαδικασία διεκπεραίωσης, παραλαβής από τις κατά τόπους Διευθύνσεις του
  Υπουργείου και μεταφοράς των τελικών παραδοτέων στον πελάτη, σε μια μόνο ημέρα.

Για ποιους το κάνουμε

Η υπηρεσία αυτή αφορά σε οχήματα ΕΙΧ & ΦΙΧ, για εισαγωγικές εταιρείες, επίσημους διανομείς, εμπόρους
μεταχειρισμένων οχημάτων και εταιρείες μακροπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης μίσθωσης οχημάτων.

Ειδικές υποθέσεις που αναλαμβάνουμε

 • Άρση παρακράτησης κυριότητας οχήματος
 • Ακινησία ή άρση ακινησίας οχήματος
 • Επανεκδόσεις / αντικαταστάσεις αδειών ή/και πινακίδων κυκλοφορίας σε περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς ή
  αλλαγών στην επωνυμία (εφόσον η κυριότητα ανήκει σε εταιρεία)
 • Ενημέρωση των εγγράφων αλλαγές των χαρακτηριστικών του οχήματος, οι οποίες τροποποιούν την αρχική
  του ταυτότητα, πχ. αλλαγή χρώματος ή αλλαγή επωνυμίας (εφόσον η κυριότητα ανήκει σε εταιρεία)
 • Αντικαταστάσεις παλαιών αδειών με αντίστοιχες νέου τύπου
 • Μετατροπές άδειών κυκλοφορίας σε επαγγελματικές
 • Οριστική διαγραφή οχήματος λόγω ανακύκλωσης ή εξαγωγής
 • Εκδόσεις αδειών για ψηφιακούς ταχογράφους