Όροι χρήσης στατιστικών στοιχείων για το κοινό

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ | ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Η πηγή των στατιστικών στοιχείων και των σχετικών πινάκων που παρέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, είναι ο ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων -Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων). Ως εκ τούτου τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται στην ιστοσελίδα δεσμεύονται από τους όρους χρήσης του ΣΕΑΑ ως δημιουργού και κατασκευαστή του περιεχομένου βάσης δεδομένων (εφεξής, “το Έργο”) κατά τη σχετική νομοθεσία. Το “Έργο” προστατεύεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων. Απαγορεύεται κάθε χρήση του “Έργου”, εκτός αν επιτρέπεται βάσει της παρούσας άδειας από τον ΣΕΑΑ ή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ΣΕΑΑ παρέχει μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, διαρκή άδεια να ασκούνται τα ακόλουθα δικαιώματα στο Έργο, όπως ορίζονται παρακάτω:

  1. Αναπαραγωγή του Έργου για το σκοπό πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.
  2. Αναπαραγωγή του Έργου για το σκοπό περαιτέρω παρουσίασης ή διανομής του σε τρίτους, υπό τις παρούσες προϋποθέσεις:
  3. Πρέπει να περιληφθεί αντίγραφο αυτής της άδειας σε κάθε αντίγραφο του Έργου το οποίο αναπαράγεται, διανέμεται ή παρουσιάζεται σε τρίτους. Οι τρίτοι θα πρέπει να αποδέχονται τους όρους της παρούσας άδειας πριν από την πρόσβαση στο περιεχόμενο του Έργου.
  4. Δεν επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων όρων σε τρίτου, οι οποίοι περιορίζουν ή αίρουν τους όρους της παρούσας άδειας ή την άσκηση από τον λήπτη του Έργου των δικαιωμάτων που παρέχονται σ’ αυτόν υπό τους όρους της παρούσας άδειας.
  5. Κατά την αναπαραγωγή, παρουσίαση ή διανομή του Έργου σε Τρίτους, το Έργο θα πρέπει να συνοδεύει η πληροφορία ότι δημιουργός του Έργου είναι ο ΣΕΑΑ.
  6. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας περαιτέρω εκμετάλλευσης του Έργου. Απαγορεύεται η οικονομική εκμετάλλευση του έργου.
  7. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση του Έργου. Ο ΣΕΑΑ προσφέρει την άδεια επί του Έργου ως έχει και δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με αυτό, σαφείς, εννοούμενες θεσμικές ή άλλες, στις οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις καταλληλότητας για ένα ιδιαίτερο σκοπό, μη παραβίασης ή απουσίας ελαττωμάτων, ακριβείας ή απουσίας λαθών.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, σε καμία περίπτωση η εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ και ο ΣΕΑΑ δεν θα ευθύνονται απέναντι στο χρήστη βάσει οποιουδήποτε νομικού συλλογισμού που αφορά σε ειδικές, τυχαίες, προκαλούμενες, επιβαλλόμενες ως ποινή ή για παραδειγματισμό ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την παραχώρηση της παρούσας άδειας ή τη χρήση του Έργου, ακόμη και αν η ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ ή/και ο ΣΕΑΑ είναι ενημερωμένοι για την πιθανότητα πρόκλησης αυτών των ζημιών